RR5RXS353VGBBMW7BXER5KGBYY

โปรโตคอลจะชำระบัญชีโดยอัตโนมัติมากถึง 20% ของหลักประกันของวาฬ หาก SOL มีมูลค่าถึง 22,30 ยูโร และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศของ Solana ที่กว้างขึ้น ผู้พัฒนาโปรโตคอลได้ริเริ่มการลงคะแนนเสียงเพื่อควบคุมบัญชีและใช้มาตรการการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

แบ่งปันสิ่งนี้